Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ποια είναι η όγδοη μέρα και τι συμβολίζει;


Η όγδοη μέρα συνδέεται με την αιωνιότητα, η οποία είναι...
μια κατάσταση που κυρίως χαρακτηρίζει τον Θεό.
Μάλιστα, τον ακριβή ορισμό της αιωνιότητας μας τον έδωσε ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο κεφ.ιζ, 3 «αυτή δε εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» δηλαδή γνώση του Θεού και η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό είναι και λέγεται αιώνια ζωή.

Την κατάσταση αυτή, η οποία θα αρχίσει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού οι πατέρες την ονομάζουν 8η ημέρα και θα είναι άχρονη και ατελεύτητη… (dogma)