Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής της γάτας;Το προσδόκιμο ζωής μιας γάτας είναι συνήθως 12-15 χρόνια...
Ωστόσο, μερικές γάτες μπορεί να φτάσουν την ηλικία των 21 ετών ή και περισσότερο.
Συγκριτικά, ο μέσος όρος του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014 ήταν 79,56 χρόνια.
Ένας χρόνος μιας γάτας είναι περίπου συγκρίσιμος, από αναπτυξιακής άποψης, με 15 ανθρωπινά χρονιά. Τα επόμενα έτη της ζωής μιας γάτας προσθέτουν προοδευτικά λιγότερα χρόνια σε ισοδύναμο της ανθρώπινης ηλικίας, έτσι ώστε μια γάτα 15 ετών είναι περίπου συγκρίσιμη, αναπτυξιακά, με έναν άνθρωπο 76 ετών.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την αντιστοιχία μεταξύ της χρονολογικής ηλικίας της γάτας και την ηλικία ενός ανθρώπου σε συγκρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.


Η γηραιότερη γάτα που έχει καταγραφεί ποτέ ήταν η Creme Puff, η οποία πέθανε το 2005, έχοντας συμπληρώσει την ηλικία των 38 χρόνων και 3 ήμερων (που ισοδυναμεί με την ανθρώπινη ηλικία των 168 χρόνων).